Kết nối API mua mã thẻ trên Napthe365.com

EXAMPLE .NET: Tải về file .NET

EXAMPLE PHP: Tải về file PHP

Video hướng dẫn kết nối cho PHP

Kết nối API nạp thẻ điện thoại trên Napthe365.com

Liên hệ qua số điện thoại